သံတမန္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္)မွ အေျခခံ သံတမန္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သံတမန္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ သင္တန္းမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်လ်က္ရွိပါသည္။

တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္)႐ုံးတြင္ ေမးျမန္းစုံစမ္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

အေျခခံသံတမန္ေရးရာကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းသင္တန္းသားစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း/ျပည္ပတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူ (သို႔) ျပည္ပ ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ (ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမူရင္းႏွင့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္ မူရင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္)
၂။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္၍ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲစခန္းတို႔မွ (၆)လ အတြင္း ထုတ္ေပးထားသည့္ ေထာက္ခံစာမူရင္းတင္ျပႏိုင္ရမည္။
၃။ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအား ဦးစား ေပးစဥ္းစားပါမည္။
၄။ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ အရာထမ္း/ အမႈထမ္း မ်ားျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေထာက္အထားပါရွိရမည္။
၅။ သံ႐ုံးမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ(သို႔) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္သူျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိမရွိကို သုံးသပ္စဥ္းစားပါမည္။
၆။ ျပင္ပမွေလွ်ာက္ထားသူျဖစ္ပါက အသက္(၄၀)ႏွစ္အထက္ မေက်ာ္လြန္သူမ်ားကို ဦးစားေပးပါမည္။
၇။ သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သင္တန္းခ်ိန္မ်ား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားကို ဦးစားေပးစဥ္းစားပါမည္။
၈။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းကို အသုံးခ်၍ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား စည္း႐ုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လာသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သင္တန္း၏ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္သူမ်ား မျဖစ္ ေစရ။
၉။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆုံး က်ား/မ ညီမွ်မႈ ရွိေစ ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ပါမည္။

အဆင့္ျမင့္သံတမန္ေရးရာကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းသင္တန္းသားစိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ လ်ာထားသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း/ျပည္ပတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ (ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမူရင္းႏွင့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မူရင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္)
၂။ အေျခခံသံတမန္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးသူျဖစ္ၿပီး၊ သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္ Certificate of Completion ရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။ (Certificate မူရင္းတင္ျပႏိုင္ရမည္) သင္တန္းတြင္ ထူးခြၽန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့သူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။
၃။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္၍ ျပစ္မႈကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္ႏွင့္ ရဲစခန္းတို႔မွ (၆)လအတြင္း ထုတ္ေပးထားသည့္ ေထာက္ခံစာမူရင္းပါရွိရမည္။
၄။ ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ အရာထမ္း/ အမႈထမ္း မ်ားျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းအေထာက္အထားပါရွိရမည္။
၅။ သံ႐ုံးမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူ(သို႔) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္သူျဖစ္ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိ/မရွိကို သုံးသပ္ စဥ္းစားသုံးသပ္ပါမည္။
၆။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္(၃၀)ႏွစ္မွ (၅၅)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူ ျဖစ္ရ မည္။
၇။ သင္တန္းကာလတစ္ေလွ်ာက္တြင္ သင္တန္းခ်ိန္မ်ား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏိုင္သူမ်ားကို ဦးစားေပးမည္။
၈။ သင္တန္းကာလအတြင္း သင္တန္းကို အသုံးခ်၍ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား စည္း႐ုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လာသူမ်ား၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သင္တန္း၏ဂုဏ္သိကၡာ ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္သူမ်ား မျဖစ္ ေစရ။
၉။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ အတက္ႏိုင္ဆုံး က်ား/မ ညီမွ်မႈရွိေစ ရန္ စဥ္းစားပါမည္။

မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)
ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊